Taj Mahal Restaurant and Bar
  
Map

Prinsenkade 11
4811 VB Breda
Nederland